Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia

ANKIETA

 

DOTYCZĄCA ZNAJOMOŚCI POJĘCIA „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZELNI”

 

 

Zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety, która ma na celu rozpoznanie poziomu wiedzy w zakresie szeroko rozumianej problematyki Społecznej Odpowiedzialności Uczeni (SOU). Ankieta została stworzona na potrzeby wdrażania i monitorowania SOU na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a jej wyniki włączone zostaną w przygotowywany raport UPP z działań społecznie odpowiedzialnych.

Dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety!

                                                                                                     Pełnomocnik Rektora ds. SOU

                                                                                                                           /–/

                                                                                         prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

 

 

 

 

 

1. Czy znane jest Pani/Panu pojęcie Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU)? *
2. Czy spotkaliście się Państwo kiedykolwiek z koncepcją SOU? *
4. Która z definicji Pani/Pana zdaniem najtrafniej opisuje SOU? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź *
5. Czy Pani/Pana zdaniem Uczelnie powinny realizować postulat społecznej odpowiedzialności? *
7. W Pani/Pana opinii Uczelnia angażuje się w działalność społeczną, ponieważ: *
9. Czy uważa Pani/Pan, że działania społecznie odpowiedzialne są konieczne w branży edukacyjnej? *
Informacje o respondencie - wiek *
Informacje o respondencie - płeć *